• دکتری مدیریت استراتژیک
  دکتری مدیریت استراتژیک

  رساله دكتری: الگوی توسعه قابليت نوآوری در سطح سازمان

 • كارشناسی ارشد مديريت بازرگانی
  كارشناسی ارشد مديريت بازرگانی

  رساله كارشناسی ارشد: ارزيابی مزيت‌رقابتی مبتنی بر منابع‌انسانی بر اساس مدل وی آر‌آی‌او

 • دکتر مصطفی مومنی
  دکتر مصطفی مومنی

  تأليف کتب:

  کتاب "ويژگي‌هاي مديران، معيارشناسي انتخاب مديران"؛ تهران: انتشارات عرش پژوه؛ 1387.

  کتاب "سیصد نکته در مديريت اسلامي" به سفارش مرکز درسهايي از قرآن؛ تهران: مرکز درسهايي از قرآن؛ 1385. 

  کتاب "درآمدي بر حق مالکيت زنان" ؛ قم: انتشارات کعبه دل؛ 1386.

  كتاب "منتخب گلستان سعدي" ؛ تهران: انتشارات مكتب صادق؛ 1389.

  کتاب "درآمد